top of page

PRIVACY VERKLARING

HAPTOTHERAPIE HEUVELRUG

Deze privacyverklaring is van toepassing op Haptotherapie Heuvelrug, dat een handelsnaam van Pets4Care – connecting nature is.


Haptotherapie Heuvelrug hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en doet er alles aan om je privacy te waarborgen. We gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Haptotherapie Heuvelrug, gevestigd Tuindorpweg 25, 3951 BD Maarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Haptotherapie Heuvelrug verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
De gegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer(s)

  • Emailadres

  • Bankgegevens (IBAN)


Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zowel mondeling, telefonisch als door een emailbericht
Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Haptotherapie Hoogveld verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelig persoonsgegevens:

  • Gezondheid

  • Burgerservicenummer

 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens van personen jonger dan 18 jaar te verzamelen. Tenzij deze jongeren toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van ouder of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van personen jonger dan 18 jaar, neem dan contact op via haptotherapieheuvelrug@outlook.com. Dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Haptotherapie Heuvelrug verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Ook worden persoonsgegevens verwerkt als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals in het (medisch) dossier.
 

Geautomatiseerde besluitvorming
Haptotherapie Heuvelrug neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Haptotherapie Heuvelrug bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
Personalia en NAW-gegevens: 10 jaar na het beëindigen van de overeenkomst
Informatie over de gezondheidstoestand: 10 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.
Tenzij de wettelijke regelingen hierover gewijzigd worden.
 

Delen van persoonsgegevens met derden
Haptotherapie Heuvelrug verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze gegevens aan derden uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en alleen met jouw toestemming. Ook verstrekken wij gegevens als wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Haptotherapie Heuvelrug blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Haptotherapie Heuvelrug gebruikt alleen zogeheten functionele cookies of vergelijkbare technieken die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website.
 

Beveiliging
Haptotherapie Heuvelrug neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Alle personen of instanties die namens Haptotherapie Heuvelrug van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn door ons verplicht deze geheim te houden.
Dit is vastgelegd in de verwerkersovereenkomst die we met hen hebben afgesloten of zullen afsluiten.
De toegang tot al onze geautomatiseerde systemen is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met haptotherapieheuvelrug@outlook.com.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haptotherapie Heuvelrug en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of je verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar voor de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar haptotherapieheuvelrug.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak, ter bescherming van je privacy,  in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan in het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart.
Als je een identiteitskaart instuurt, graag beide zijden kopiëren en ook hier de pasfoto, het nummer van de identiteitskaart en het BSN zwart maken.


Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Tevens wijzen we je er op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

bottom of page